ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร ทองพูน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี&เคมีประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร ทองพูน