ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านChinese Character Study

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุล