ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มเอิบ พันสด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Food product development for being high-valued food and health promotion

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิ่มเอิบ พันสด