อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ์