อาจารย์สิริอร ไตรทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิริอร ไตรทรัพย์