อาจารย์นิ่ม อินทะสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาตร์ศึกษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นิ่ม  อินทะสอน