นายอาชวิน ใจแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอาชวิน ใจแก้ว