นายณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

นายณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์