นางสาวอัจฉริยา ครุธาโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานและการประชุม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัจฉริยา ครุธาโรจน์