รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Structural Engineering

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์