ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ