ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์ บุญแรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาทรัพยากรชนบท

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพจน์ บุญแรง