อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ติดตั้งไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์