อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา ชีววิทยา
ติดต่อ : first_pig_2@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์, Biocontrol, Molecular biology, Immunology, Vaccine technology, Animal biodiversity, Bioinformatics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนพระนเรศวรเหลืองหางขาว

อ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย