อาจารย์ดวงพร บุญเลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงพร บุญเลี้ยง