นางสาวธิติยา ทองเกิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธิติยา  ทองเกิน