ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร พัฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  พัฒนะ