ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์