อาจารย์พิศิษฐ์ นาคใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
AI Neural Network,Embedded system,Web application

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิศิษฐ์ นาคใจ