อ.ดร.วิภา ประพินอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ติดต่อ : 055-817700 ต่อ 1

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงระบบการผลิตตามข้อกำหนด GMP

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท เขาสะเอียบ จำกัด

อ.ดร.วิภา ประพินอักษร