นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน