นายสมสุข ไตรศุภกิตติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีประยุกต์ พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมสุข ไตรศุภกิตติ