นายฉลาด ยืนยาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์พลาสมาและรังสี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายฉลาด ยืนยาว