นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการขยะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์