นายพิศุทธิ์ บัวเปรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิศุทธิ์  บัวเปรม