รองศาสตราจารย์วิษณุ ธงไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์วิษณุ ธงไชย