นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เครื่องปั้นดินเผา,การออกแบบ,ศิลปะ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม