อาจารย์พัณนิดา อุปหนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมศึกษา,ท้องถิ่น,ภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัณนิดา อุปหนอง