ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : singha@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท อี่เฮียงฟู้ด เทรดดิง จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา ปรารมภ์