อาจารย์ปริญญา บัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์,เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช,การวิจัยและประเมินผล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริญญา บัญญัติ