อาจารย์ณัฐกานต์ พึ่งกุศล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ค่ายคณิตศาสตร์, หลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐกานต์  พึ่งกุศล