นายธรณินทร์ เสนานิมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธรณินทร์ เสนานิมิตร