อาจารย์สุคนธา สุคนธ์ธารา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แปรรูปอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุคนธา สุคนธ์ธารา