ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์