อาจารย์ชณารัตน์ มีพยุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนงบประมาณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชณารัตน์ มีพยุง