นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การทำวิจัยทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์