อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล