นางชมัยพร กาญจนพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยร่วมกับหน่วยงานราชการและชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางชมัยพร กาญจนพันธุ์