ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Aquarium fish culture

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง