นางสาวณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเสริมอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์