อาจารย์วรพรรณ รัตนทรงธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีต้นทุน,ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี,ด้านบัญชีครัวเรือน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรพรรณ รัตนทรงธรรม