ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีวัสดุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภควดี ศิริหล้า