นางสาวพิสุทธิลักษณ์ บุญโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิสุทธิลักษณ์ บุญโต