ดร.ประยูร ลิ้มสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นักดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ประยูร ลิ้มสุข