ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพัชร์ เมฆรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพัชร์  เมฆรา