ดร.รพีพร เทียมจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การสื่อสารสุขภาพ 2.การสร้างเสริมสุขภาพ และสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รพีพร เทียมจันทร์