ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวนีย์ เสริมสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, วิธีวิทยาการวิจัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวนีย์ เสริมสุข