ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีชัย เทพนุรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีชัย เทพนุรัตน์