อ.วรพล มะโนสร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ : 055-416629

ความเชี่ยวชาญ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเครือข่าย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ.วรพล มะโนสร้อย