นางสาวอ้อมหทัย ดีแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอ้อมหทัย ดีแท้